Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky ochrany osobních údajů obsahují dodatečné informace upravující zabezpečení ochrany osobních údajů, které se zadávají a zpracovávají v souvislosti s využitím služeb webové stránky stopalerg.cz

1. IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (DÁLE JAKO „IS“):

Provozovatel je společnost RM PHARM. r.o.

Adresa: Vlárská 66, 831 01 Bratislava

Email: magnusova.renata@rmpharm.sk

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku: Okresní soud Bratislava I; oddíl: Sro; vložka č.: 99211/B

IČO: 47807512, DIČ: 2024100749, DIČ: SK2024100749

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME, NA JAKÝ ÚČEL A JAK DLOUHO JEJICH UCHOVÁVÁME

Prostřednictvím webové stránky stopalerg.cz dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s platným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679 Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR”), jakož is jinými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů , které mění a doplňují nařízení GDPR.

Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobní údaje jsou sbírány a zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Rozsah a typ osobních údajů závisí na účelu a právním vztahu, na který tyto údaje zpracováváme.

Při nákupu prostřednictvím e-shopu stopalerg.cz bude prodávající zpracovávat Vaše údaje (ust. § 10 odst. 3 písm. b) ZnOOÚ) v IS Internetový prodej (e-shop), IS Marketing, IS Účetnictví a IS Logistika prodávajícího v rozsahu:

- jméno a příjmení

- fakturační adresa (ulice, č.d., psč a město/obec)

- adresa dodání (ulice, č.d., psč a město/obec)

- telefonní číslo

- email

Prodávající bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem uzavření a evidenci spotřebitelské kupní smlouvy, vystavení faktury v návaznosti na uzavření spotřebitelské kupní smlouvy, zúčtování kupní ceny, Vašeho kontaktování v zájmu vyřízení, případné úpravy a doručení objednávky, a to nejdéle po dobu 3 let od posledního nákupu prostřednictvím e-shopu stopalerg.sk.

3. JAKÝM TŘETÍM STRANÁM POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

- Slovenská pošta, a.s. se sídlem Partyzánská cesta 9 ,975 99 Banská Bystrica IČO 36 631 124 (pro účely dodání objednaného zboží)

- ADVISORY4YOU s.r.o., se sídlem Pod Zečákem 4644/72, 841 03 Bratislava, IČO 51 089 084 (pro účely účetnictví)

4. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající tímto prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 2 ZnOOÚ bude:

- získávat osobní údaje výlučně pro vymezený nebo stanovený účel,

- zpracovávat jen takové osobní údaje, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu jejich zpracování a jsou nezbytné k jeho dosažení,

- zpracovávat a využívat osobní údaje výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny; nebude sdružovat osobní údaje, které byly získány zvlášť pro rozdílné účely,

- zpracovávat pouze správné, úplné a podle potřeby aktualizované osobní údaje ve vztahu k účelu zpracování; nesprávné a neúplné osobní údaje bude blokovat a bez zbytečného odkladu je opraví nebo doplní; nesprávné a neúplné osobní údaje, které nelze opravit nebo doplnit tak, aby byly správné a úplné, zřetelně označí a bez zbytečného odkladu je zlikviduje,

- zpracovávat osobní údaje ve formě umožňující identifikaci dotyčných osob po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu zpracování,

- zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a jednat způsobem, který neodporuje zákonu, a zlikviduje ty osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil.

5. COOKIES

Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který posílá webový server do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru stránku.

Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ soubory cookies, nebo soubory „relace“: trvalý soubor cookie bude uložen ve webovém prohlížeči a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud není před datem vypršení platnosti vymazán uživatelem; cookies relace vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřen.

Soubory cookies obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.

Cookies, které používáme

Cookies používáme pro následující účely:

(a) ověřování – soubory cookies používáme k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek a během navigace na našich webových stránkách;

(b) analýza – používáme soubory cookies, které nám pomáhají analyzovat používání a výkonnost našich webových stránek a služeb;

(c) souhlas cookies – soubory cookies používáme k ukládání vašich preferencí k používání souborů cookies při prohlížení webové stránky
Cookies používané našimi poskytovateli služeb

Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookies a tyto cookies mohou být uloženy ve vašem počítači při návštěvě našich webových stránek.

Pro analýzu používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookies. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření přehledů o používání našich webových stránek. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Správa souborů cookies

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijetí souborů cookies a odstranit soubory cookies. Metody pro jejich správu se liší v závislosti na prohlížeči a verzi prohlížeče. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookies prostřednictvím těchto odkazů:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/cs/kb/povolení-zakazanie-cookies (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/cs-cs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ (Safari);

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost mnoha webových stránek.

Pokud zablokujete cookies, nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

6. PRÁVA DOTKNUTÉ OSOBY

Dotčená osoba má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci a doplnění včetně dalších zákonných práv k těmto údajům zejména právo na vysvětlení a odstranění nevyhovujícího stavu podle § 28 zák. čj. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění zákona č.j. 84/2014 Zz Uživatel má právo na trvalé nebo dočasné zastavení zpracování osobních údajů nebo jejich odstranění s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k plnění uzavřené spotřebitelské smlouvy a to formou písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů (na emailovou nebo korespodenční adresu provozovatele IS) .

Dotčená osoba má právo y smyslu ustanovení §28 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat:

- potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány

- v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v IS v rozsahu podle § 15 odst. 1 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod;

- v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování

- v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení

- likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona

- blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.

7. KONTAKT

V případě jakýchkoli otázek o tom, jak shromažďujeme, ukládáme nebo využíváme osobní údaje, nás neváhejte kontaktovat. Telefon: +421 903576402 Email: shop@stopalerg.sk

Napsat nám můžete na naši korespondenční adresu: RM PHARM s. r.o., Vlárská 66, 831 01 Bratislava

Podmínky ochrany osobních údajů se mohou průběžně měnit. Všechny aktualizace těchto podmínek budou zveřejňovány na našem webovém sídle. Každá aktualizace nabývá účinnosti jejím zveřejněním na našem webovém sídle a proto doporučujeme, abyste pravidelně navštěvovali naše webové sídlo a informovali se o možných změnách podmínek.

Provozovatel internetového obchodu zároveň informuje dotčené osoby, že navzdory přijatým bezpečnostním opatřením není možné riziko zneužití osobních údajů eliminovat na 100% a to především při okolnostech vyšší moci nebo hackerských útocích.

Poslední aktualizace 1.3.2022

Zpět do obchodu